Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO ZAWIERAJĄCEGO SKLEP INTERNETOWY

 1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 t.j. z późn. zm.) i określa zasady korzystania z serwisu internetowego (dalej: „Serwis”).
 2. Właścicielem i udostępniającym Serwis jest Marcin Kost, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Akrobreak Marcin Kost, 44-273 Rybnik, ul. Gustawa Morcinka 25/20, adres e-mail: akrobreak@gmail.com (dalej: „Usługodawca”). 
 1.  DEFINICJE 

Na potrzeby Regulaminu, użyte poniżej pojęcia oznaczają: 

 1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22[1] ustawy z dnia z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny – tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.);
 2. Materiały – wszelkie teksty, fotografie, elementy graficzne, materiały audiowizualne zamieszczone w Serwisie stanowiące utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; 
 3. Rejestracja – jednorazowa czynność faktyczna dokonywana przez Użytkownika z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego, na zasadach określonych w §6 Regulaminu, w celu korzystania z określonych w Serwisie Usług wymagających Rejestracji. 
 4. Regulamin – niniejszy dokument określający warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy; 
 5. Serwis – witryna internetowa dostępna w Internecie pod adresem URL https://www.akrobreak.pl ; 
 6. Strony – to Użytkownik oraz Usługodawca;
 7. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, dostępnych za pośrednictwem Serwisu, zawarta przez i pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą; 
 8. Urządzenie końcowe – urządzenie elektroniczne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończenia sieci telekomunikacyjnych i umożliwiające przesyłanie danych oraz informacji; 
 9. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną, szczegółowo opisane w §4 Regulaminu. Usługi mogą mieć charakter nieodpłatny lub płatny; 
 10. Usługodawca /Dane sprzedawcy – Marcin Kost, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Akrobreak Marcin Kost, 44-273 Rybnik, ul. Gustawa Morcinka 25/20, adres e-mail: akrobreak@gmail.com
 11. Użytkownik – każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, działająca we własnym imieniu bądź w imieniu osoby prawnej, korzystająca z Serwisu lub z Usług lub z Usług płatnych w jakikolwiek sposób zgodny z prawem i Regulaminem. Użytkownikiem może być także osoba małoletnia lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem, że uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego. 
 1. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
 1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej i zatwierdzenia kliknięciem stosownego adresu URL Serwisu lub z chwilą skorzystania przez Użytkownika z linków odwołujących do Serwisu z innych serwisów internetowych. Użytkownik może w dowolnym momencie zakończyć korzystanie z Serwisu. 
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu. 
 3. Rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających Rejestracji jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegania, bez konieczności zawierania odrębnej umowy. 
 4. Korzystanie z niektórych Usług dostępnych w Serwisie (np. newsletter) może wymagać dokonania przez Użytkownika Rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Dokonując Rejestracji Użytkownik poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola („checkbox”) oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania, co jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Usług wymagających Rejestracji. 
 5. Zawarcie umowy o świadczenie Usług odpłatnych dostępnych w Serwisie następuje w momencie złożenia przez Użytkownika zamówienia na daną Usługę odpłatną, co następuje poprzez wniesienie przez Użytkownika opłaty w wysokości określonej przez Usługodawcę w Serwisie i na zasadach określonych w Regulaminie. 
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub wyłączenia dostępności Serwisu w następujących przypadkach:
  1. w okresach wynikających z ograniczeń w dostępie narzuconych przez operatorów sieci, z których korzysta Użytkownik; 
  2. w okresach awarii, w tym będących skutkiem działań lub zaniechań osób trzecich; 
  3. w okresie prac serwisowych;
  4. w przypadku zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie.
 7. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 1. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG 
 1. Zawierając umowę o świadczenie Usług dostępnych w Serwisie, Użytkownik jest uprawniony do: 
  1. przeglądania i odczytywania Materiałów zamieszczanych w Serwisie udostępnianych przez Usługodawcę w ramach dostępu nieodpłatnego i płatnego; 
  2. zapoznawania się z aktualną ofertą produktową Usługodawcy oraz podmiotów współpracujących z Usługodawcą; 
  3. zadawania Usługodawcy drogą elektroniczną pytań związanych z funkcjonowaniem i tematyką Serwisu;
  4. otrzymywania „newslettera” na podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej (e-mail); 
  5. zakupu produktów i usług oferowanych w Serwisie oraz niektórych Materiałów oznaczonych przez Usługodawcę jako odpłatne, w szczególności materiałów szkoleniowych. 
 2. Usługi świadczone na rzecz Użytkownika, z wyłączeniem § 4 ust. 1 pkt e), są nieodpłatne. 
 3. Zasady zamawiania i płatności przez Użytkownika za Usługi odpłatne określone są każdorazowo przez Usługodawcę w Serwisie. 
 4. W Serwisie prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe Usługodawcy lub podmiotów współpracujących z Usługodawcą. 
 5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania w dowolnym czasie zmian w funkcjonalnościach Serwisu, w szczególności poprzez wprowadzenie nowych Usług lub funkcji. 
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym czasie zmian w treści Materiałów udostępnianych w Serwisie, w szczególności poprzez wprowadzenie zmian w całości lub części informacji udostępnianych w Serwisie, a także częściowego lub całkowitego usunięcia z Serwisu publikowanych Materiałów.
 7. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania w dowolnym czasie opłat od dowolnych Usług dostępnych w Serwisie. Jednakże o wszelkich zmianach dotyczących zasad płatności za Usługi Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej przez Usługodawcę na adres
  e-mail wskazany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. 
 8. Usługodawca zobowiązuje się do jednoznacznego i wyraźnego oznaczania Usług odpłatnych dostępnych w ramach Serwisu. Wszelkie informacje dotyczące opłat za poszczególne Usługi będą dostępne w Serwisie. 
 9. Usługodawca nie odpowiada za poprawne działanie linków odwołujących się do Serwisu z innych serwisów internetowych. Ewentualne zgłoszenia reklamacyjne dotyczące prawidłowości działania Serwisu nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń Użytkownika wobec Usługodawcy.
 1. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU 
 1. Wymagania techniczne do korzystania z Usług w ramach Serwisu są następujące:
  1. posiadanie przez Użytkownika Urządzenia końcowego; 
  2. dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów. Dla poprawnego funkcjonowania Serwisu wymagana jest jedna z przeglądarek: Edge, Firefox, Opera, Chrome i Safari dla Mac OS X w ich najnowszych wersjach. Starsze wersje przeglądarek mogą nie być kompatybilne z Serwisem; 
  3. posiadanie konta poczty e-mail;
  4. włączona obsługa Javascript plików „cookies”. 
 2. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w Urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe, tzw. pliki „cookies”. Instalacja plików „cookies” jest niezbędna do prawidłowego świadczenia Usług w ramach Serwisu. Szczegóły wykorzystywania plików „cookies” zostały określone w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej: https://akrobreak.pl/polityka-prywatnosci
 1. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA I NEWSLETTER
 1. W celu dokonania Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. zaznaczenia pola przy treści oświadczenia o akceptacji Regulaminu (checkbox); 
  2. wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail, zaznaczenie odpowiedniego pola przy treści oświadczenia w tym zakresie (checkbox); 
 2. Dokonując Rejestracji Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy newslettera na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy treści oświadczenia w tym zakresie (checkbox). 
 3. Dokonując Rejestracji Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych od Usługodawcy oraz podmiotów współpracujących z Usługodawcą, na podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym adres e-mail lub w postaci sms na podany przez niego numer telefonu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy treści oświadczenia w tym zakresie (checkbox). 
 4. Użytkownik może w każdym czasie i bez względu na przyczynę odwołać zgodę na otrzymywanie newslettera oraz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, przesyłając w tym celu wiadomość na adres e-mail Usługodawcy wskazany w §1 ust. 2 Regulaminu.
 1. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną. 
 2. Użytkownik może korzystać z Serwisu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i na zasadach określonych w Regulaminie. 
 3. Użytkownik zobowiązuje się do uiszczenia należności za Usługi odpłatne w terminie i w sposób określony w Serwisie i Regulaminie dla danego typu Usługi. 
 4. Usługodawca nie ma obowiązku udzielenia odpowiedzi na wszystkie wysłane przez Użytkowników pytania związane z określoną tematyką dostępną w Serwisie, za wyjątkiem pytań dotyczących Usług odpłatnych za które Użytkownik dokonał zapłaty. 
 5. W przypadku, gdy Usługodawca w celu świadczenia Usługi wymaga podania przez Użytkownika adresu e-mail, Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwy adres e- mail, tj. taki pod którym odbiera korespondencję. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy o zmianie swego adresu e-mail poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres
  e-mail Usługodawcy podany w §1 ust. 2 Regulaminu. W przypadku niepoinformowania Usługodawcy o zmianie adresu e- mail, uważa się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Usługodawcę do Użytkownika na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu zostały prawidłowo doręczone, z zastrzeżeniem unormowań dotyczących Konsumentów. 
 6. Usługodawca nie udziela gwarancji na Usługi oraz nie przewiduje dla nich usług posprzedażowych.
 1. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG ODPŁATNYCH (CENA, FORMA PŁATNOŚCI) 
 1. Użytkownik może składać zamówienia na Usługi odpłatne w formie elektronicznej za pośrednictwem Serwisu. 
 2. Zamówienia przyjmowane są przez 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem przerw w funkcjonowaniu Serwisu. 
 3. Opłata za daną Usługę podana jest w polskich złotych i zawiera wszelkie wymagane podatki 
  Opłata wskazana dla danej Usługi jest wiążąca od chwili zawarcia umowy o świadczenie Usługi.
 4. Sposoby wnoszenia opłaty za daną Usługę są każdorazowo określone w Serwisie. 
 5. Usługodawca rozpoczyna świadczenie Usługi odpłatnej po jej opłaceniu przez Użytkownika. 
 6. Płatności są realizowane za pośrednictwem systemu imoje obsługiwanego przez ING Bank Śląski S.A., KRS 0000005459, NIP 6340135475, REGON 271514909 lub za pośrednictwem przelewów tradycyjnych.
 7. Płatności za pośrednictwem systemu imoje, należącego do ING Bank Śląski S.A., które dokonywane są na zasadach określonych aktualnie dla tych sposobów płatności przez obsługujące je podmioty, mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem płatniczym, w oparciu o który następuje realizacja płatności za pośrednictwem ww. systemów; w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. 
 8. W przypadku płatności realizowanych w formie przelewu tradycyjnego, Usługodawca może rozpocząć świadczenie Usługi odpłatnej przed zaksięgowaniem należności na swoim rachunku bankowym, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu od Użytkownika potwierdzenia dokonania zapłaty za Usługę. 
 9. Usługodawca w Serwisie udostępnia Użytkownikom odpowiedni formularz transakcji. 
 10. W razie wniesienia przez Użytkownika opłaty w wysokości wyższej niż określona dla danej Usługi odpłatnej na stronach Serwisu, Usługodawca zwróci nadwyżkę Użytkownikowi. 
 11. Wszelkie koszty poniesione przy przelewach bankowych obciążają Użytkownika.
 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 1. Serwis oraz Materiały w nim zawarte, w tym w szczególności utwory i znaki towarowe podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, tj. w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006.90.631 j.t. ze zm.) i ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013.1410 j.t. ze zm.). 
 2. Prawa do utworów oraz znaków towarowych udostępnionych za pośrednictwem Serwisu przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy wspominane prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Portalu utwory oraz znaki towarowe na podstawie zgody ich właścicieli. 
 3. Poprzez korzystanie z utworów oraz baz danych udostępnionych w Portalu Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do korzystania z tych utworów lub baz danych. 
 4. Bez uprzedniej pisemnej zgody niedozwolone jest utrwalanie, zwielokrotnianie, publiczne odtwarzanie i udostępnianie przez Użytkowników w jakiejkolwiek formie, miejscu i czasie Usług odpłatnych świadczonych przez Usługodawcę w formie konsultacji telefonicznych. 
 5. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownik może korzystać z Serwisu i Materiałów w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności niedopuszczalne jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, publiczne odtwarzanie, wyświetlanie i udostępnianie w sieci Internet lub w jakikolwiek inny sposób Materiałów zamieszczonych w Serwisie lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, do których zalicza się również udostępnianie stron Serwisu jako linki w social media, na forach internetowych itp.
 1. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI USŁUGODAWCY 
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób i skutki korzystania przez Użytkownika z Serwisu. 
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane niezależnymi od Usługodawcy zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Ponadto Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu dostępu do Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. w związku z przeprowadzaną konserwacją, przeglądem lub wymianą sprzętu, oprogramowania lub łączy telekomunikacyjnych), lub innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy. 
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zamieszczonych w Serwisie lub posłużenia się takimi informacjami przez Użytkownika lub osoby trzecie. 
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo umieszczania w dowolnej części Serwisu treści reklamowych.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub jakikolwiek inny uszczerbek na zdrowiu, albo uszkodzenie ciała powstałe na skutek wykonywania we własnym zakresie ćwiczeń lub czynności przedstawianych w materiałach szkoleniowych udostępnianych w Serwisie. Wszelkie ćwiczenia wykonywane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika. 
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca. 
 2. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. 
 3. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z późn. zm.) do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, numer NIP, przy czym podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne dla nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług. 
 4. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t. ze zm.), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t. ze zm.) oraz prawa telekomunikacyjnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 243). 
 5. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu i przez okres wykonania danej Usługi oraz w zakresie niezbędnym do jej wykonania. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Użytkownika dotyczące go ww. dane będą przetwarzane także w celu objętym danym oświadczeniem zgody. 
 6. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania, usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Użytkownik ma również prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 7. Serwis wykorzystuje pliki „cookies”, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności procesu autoryzacji. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe Użytkowników. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć pliki „cookies”, jednak działanie to może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.
 8. Użytkownik posiada Politykę Prywatności, która została zamieszczona na stronie internetowej pod adresem: https://akrobreak.pl/polityka-prywatnosci 
 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
 1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem. 
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w §1 ust. 2 Regulaminu lub pisemnie na adres Usługodawcy, o którym mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu. 
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika, dane kontaktowe: numer telefonu lub adres poczty e-mail, a także opis problemu będącego podstawą reklamacji. 
 4. Postępowanie reklamacyjne jest prowadzone przez Usługodawcę, który dokłada wszelkich starań, aby obsługa reklamacji była dokonana z należytą starannością, wnikliwie i terminowo z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy. 
 5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Usługodawcę. 
 6. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Usługodawca powiadamia Użytkownika listownie lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 1. ROZWIĄZANIE UMOWY 
 1. Umowa o świadczenie bezpłatnych Usług niewymagających Rejestracji w Serwisie ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu. 
 2. Umowa świadczenia odpłatnej Usługi rozwiązuje się z upływem okresu, za jaki opłacona została taka Usługa, niezależnie od tego, czy do zawarcia Umowy o świadczenie tej Usługi wymagana była Rejestracja w Serwisie. 
 3. Usługobiorcom będącym Konsumentami przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy o świadczenie Usług zawartej z Usługodawcą, w terminie 14 dni od dnia zawarcia takiej umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. 
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 6 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres Usługodawcy, wskazany w części I ust. 2 Regulaminu, przed upływem tego terminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane Usługodawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w §1 ust. 2 Regulaminu.
 5. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności. 
 6. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 3 powyżej, nie przysługuje w odniesieniu do Umów: 
  1. o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług; 
  2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęto za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług określonego w ust. 3, i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa do odstąpienia od tej umowy. 
 7. Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia umów o świadczenie Usług w przypadku gdy Użytkownik korzysta w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu z Usług odpłatnych lub Usług wymagających rejestracji z Usług wymagających Rejestracji w Serwisie. Wypowiedzenie dokonane w takiej sytuacji przez Usługodawcę wywołuje skutek natychmiastowy w odniesieniu do wszystkich umów zawartych przez Użytkownika z Usługodawcą na wszystkie Usługi świadczone w Serwisie i może wiązać się z usunięciem wszelkich danych Użytkownika z bazy danych Usługodawcy, z zastrzeżeniem ust.8 poniżej. 
 8. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. 
 9. Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi wymagającej Rejestracji w Serwisie lub Usługi odpłatnej, jeżeli Użytkownik dokonał ponownej Rejestracji w Serwisie lub zamówił Usługę odpłatną po wypowiedzeniu umowy przez Usługodawcę i zaprzestaniu świadczenia takiej Usługi na skutek naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.05.2024  roku. 
 2. Usługodawca, w każdym czasie, ma prawo zaprzestania świadczenia lub modyfikacji Usług oraz wprowadzania nowych Usług. Usługodawca poinformuje Użytkowników o powyższym, w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Serwisie. 
 3. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest w Serwisie. 
 4. Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu, które zostały mu udostępnione. 
 5. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem. 
 6. Do korzystania z Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie. 
 7. Wszelkie kwestie nieuwzględnione w niniejszym Regulaminie, podlegają przepisom wynikającym z właściwych ustaw.